Sebab pembayaran diyat


Beberapa tindakan kejahatan yang menyebabkan pembayaran diyat antara lain : Pelaku kejahatan yg disengaja tapi di maafkan oleh keluarga korban, pembunuhan yg tidak disengaja, pembunuhan yg mirip disengaja, pembunuhan lari sebelum pelaksanaan qishash (Yg dikenakan diyat keluarganya), menghilangkan atau membuat cacat anggota tubuh seseorang lalu dimaafkan oleh korban.

0 comments:

Post a Comment